Зборот GENESIS значи потекло. Битие е најпознатата книга во Библијата. Бидејќи темата ни е историја, ќе го запознаеме создавањето на историјата на македонската нација.

Проучувањето историја не е само меморирање на интересни приказни за познати личности од минатото. Историчарот треба да има цврста основа на знаење и да може да преземе длабинска, комплицирана анализа. Историчарите ги откриваат вистинските настани, нивната цел и потекло. Потеклото на нашата сегашност лежи во историјата.

Нашето патување за разбирање на Северна Македонија започнува со учење на теоретската основа за нашата анализа. Само раскажувањето на приказната не е доволно. Наша цел е да ја објасниме теоријата, фактите и процедурите што се користат за поврзување на точките и добивање на целосна слика.

Овде ќе ги воведеме најважните термини и сфаќања за стратегија, геополитика, геостратегија, стратешка вредност и земја.

Што значи стратегија?

Постојат многу дефиниции за овој поим. Стратегија е план за акција насочен кон постигнување на долгорочна или општа цел. Од воена гледна точка, стратегијата е уметност на планирање и насочување на севкупните воени операции и движења во војна или битка.

Карл фон Клаузевиц дава своја прецизна дефиниција за поимот. Стратегијата е неопходен одговор на неизбежната реалност на ограничените ресурси. Ниту еден ентитет, без разлика на неговата големина, нема неограничени ресурси. Значи, стратегијата е за донесување одлуки за тоа како да ги фокусираме нашите ограничени ресурси за да стекнеме конкурентна предност.

Што е геополитика?

Геополитиката е проучување на влијанието на фактори како што се географијата, економијата и демографијата врз политиката и особено надворешната политика на една држава. Накратко, геополитиката се фокусира на политичката моќ поврзана со географскиот простор.

Геополитички примери се трговски договори, воени договори, гранично или територијално признавање, климатски договори и многу повеќе. Два актуелни примери се НАФТА и Протоколот од Кјото.

Што значи геостратешки?

генеза | Македонија | приказна
генеза | Македонија | историја | Македонски јазик

Геостратегијата е географска ориентација на надворешната политика на една држава. Поконкретно, геостратегијата опишува каде државата ги фокусира своите напори преку проектирање воена моќ и насочување на дипломатската активност. Со други зборови, специфичниот начин или опсегот на можности да се искористат предностите на одредена географска област или да се спроведуваат нечии политики во таа област.

Што значи влада/земја?

Од академската работа на оваа тема, можеме да заклучиме дека една влада/земја е сложен механизам за обезбедување безбедност. За безбедност не се неопходни само љубезни луѓе со знаци S.W.A.T или специјалци во нивните црни костими. Медицинската грижа, образовниот систем и квалитетот на образованието исто така спаѓаат во категоријата за безбедност. Противпожарните бригади, тајните служби и др.

Како се создава нова нација? Како се формира нова нација?

Мора да имате одредена територија. Мора да имате фиксна популација. Мора да имате влада. Вашата влада мора да биде способна да комуницира со други држави.

Конвенцијата од Монтевидео, одржана во Уругвај во 1933 година, вели дека за да стане држава, еден регион мора да исполнува четири барања: постојано население, разграничена област, влада и способност за воспоставување односи со други национални држави.

Конечно доаѓаме до поентата.

Зошто ни се потребни сите овие дефиниции? Зошто ни е потребно ова разбирање ако ова е историски блог?

Затоа што се случија настани кои произлегоа од човечки дејствија засновани на тактички прирачници дефинирани во стратешка рамка за постигнување на одредена цел. Оваа цел беше да се стекне специфична геостратешка предност преку создавање на нов јазик, нова нација и нова владина структура.

Во следните неколку објави ќе видиме како секоја поединечна состојка потребна за појава на нова нација била вештачки всадена од политички субјект во 20 век. Оваа нова нација, или барем она што треба да биде денес, кревкото општество на Северна Македонија, е геополитичкиот проект што го иницираа Русите со помош на српските комунисти на Балканот.

error: Content is protected !!